Thursday, May 15, 2008

سکس با خاله سمانه

سکس با خاله سمانه
ارسال شده در مورخ 10 می 08 توسط admin موضوعات: عکس
من رامين هستم و خلي حشري ام 19 سالمه و تو اين مدت زندگيم با يکي از عمه هام و خواهر بزرگم و دختر همسايمون و اين آخري ام با خاله هات هاتم سکس کردم از هموناولم عمم منو با سکس آشنا کرد که قصه درازي داره ولي بعد از 15 سالگي ديگه نه خواهرم و نه عمم به من پا ندادند و هر دو بعد از مدتي ازدواج کردند من که خيلي دنبال کسمي گشتم هميشه تو نخ زنهاي فاميل بودم که کدومشون سرو گوششون مي جنبه من 4 تا خاله دارم که يکي از يکي خوشگل تر هستن که همشون ازدواج کردن. خاله کوچيکم کهاسمش سمانه هستش 32 سالشه و خيلي دوسش دارم. اون 10 سالي ميشه که ازدواج کرده شوهرش هم تو شرکت نفته که بيشتر اوقات جزيره خارکه و هر ماه 10 يا 15 روزمرخصي داره که بياد خونه از مسيرداستان دور نشيم من مي دونستم که خالم به همين دليل خيلي تو مدتي که شوهرش نيست خمار کير ميشه چون هر وقت که با هم رو برومي شديم از حالاتش ميشد فهميد و مثلاً همش يه جوري سعي مي کرد که بحث و به مسائل زناشويي و زن گرفتن من برسونه و تازه هميشه جلو من راحت بود و با شلوار استريجو تاپ راه مي رفت اندام خالمم خيلي با حال بود حدود 70 کيلو وزن داشت و قدش 170 بود کمرباريک با کوني گنده با رونهاي چاق واقعاً سکسي . من که هر وقت نگاشمي کردم کيرم به سقف مي چسبيد.و فکر کنم فهميده بود که من هم خيلي چشمم دنبالشه و کيرم محتاج کوسه.اين اوضاع ادامه داشت تا اينکه من و خالم رومون باهم خيلي وا شدهبود و راحت در مورد مسائل سکسي البته نه خيلي زايع باهاشصحبت مي کردم و اون هم که سرو گوشش مي جنبيد خيلي جذاب با حس بزرگتري منو راهنمايي مي کرد آخه من اونجا چند تا دختر رو تحت نظر داشتم و واسه ازدواج ازخالم مشاوره مي گرفتم. خالم تو نوجونيش درس رو تا کلاس پنجم خونده بود و چند سالي بود که به کلاسهاي نهضت مي رفت .من به درخواست خالم چند وقتي مي رفتمخونشون تا بهش در درساش کمک کنم چون موقع امتحاناشون بود. تو اين مدتي که چشمم دنبال خالم بود نتونسته بودم حرف دلمو بهش بفهمونم و خواستمو در مورد سکس بااون مطرح کنم و با اميد دنبال يه فرصت بودم تا اينکه اون روز رفتم خونشون. قرار بود بهش زبان ياد بدم خصوصاً تلفظ کلمات رو بعد از استراحت و خوردن چايي خالم با همونوضع هميشگي با يه تاپ آبي و يه شلوار استريج تنگ زرد که خيلي اون اندام سکسي شو نشون مي داد کتاباشو جلوم رديف کرد و کنارم به صورت دمردراز کشيد و منهم شروعکردم به ور رفتن با کتابها. خالم لغات انگليسي رو آورد و من اونها رو به همراه معني و تلفظ صحيح مي خوندم و خالم سختاشو ياداشت مي کرد. يادمه به کلمه injoy به معني لذتبردن رسيديم که خالم با شنيدن لذت بردن به صورت کاملاً ولو و به کمردراز کشيد و دستاشو دراز کرد و لوپامو گرفت و گوفت که لذت بردن چقدر خوبه من که الان دلم لک زدهواسه يه کار لذت بخش من هم به سينه هاي خالمو و خط کوسشوکه خيلي شلواره تنگش نمايانش کرده بود نگاه مي کردم خالم که فهميده بود من ماتو مبهوت شدم دوبارهدمر خوابيد و گفت ادامه بده در حالي که يک لبخند مليح به صورت داشت من حسابي کيرم شق کرده بود و شلوار ليمم قشنگ اونو به نمايش مي کشيد من که چهار زانو رو زميننشسته بودم خودمو جابجا کردم و کيرمو يکم آزاد کردم خالمم در همون حال چشش به منو کيرم بود.منم در همون حال چشمم به کون گنده خاله بود که همش با اينور و اونورکردن پاهاش به من چشمک مي زد. رفتم سر وقت لغات همين جور تو حمون حال مستي کلمات رو مي خوندم که به کلمه Readyرسيديم خالم گفت معنيش چيه خاله و منگفتم يعني آماده بودن و حالا که يکم مستي از سرم پريده بود ياد فيلمهاي آمريکايي افتادم که توش بعضي مواقع بهم مي گنAre You Ready? به معني آيا آماده اي و فوراًواسه يه مثال اينو به خالم گفتم و معني شم گفتم که خاله آيا آماده اي؟ خاله که فکر کنم از من حشري تر بود واز اول دنبال يه فرصت بوده اين حرف منو از اون در گرفت و خندهاي بلند کرد و گفت:آره، رختخوابم آمادست. من که ديگه جا خورده بودم مثل کس خولا فقط مي خنديدم و يهو از دهنم در رفت و گفتم: پس بسم الله. اين دفعه خالم دستشومحکم گذاشت رو پاهام و جوري قلم داد کرد که مي خواد از جاش بلند شه و همون جور دستشو به کيرم رسوند و اونو واسه لحظاتي لمس کرد من که حال خودمو نمي فهميدم وفقط بدن خاله رو نگاه مي کردم خاله گفت: که اينطور!!! ولي حيف که من خستم و دلم مي خواد برم رو تخت دراز بکشم پاشو بريم اونجا ادامه بديم من که شستم خبردار شده بودکه خبري هست کتابهارو برداشتم و دنبال خاله راه افتادم همونطور که مي رفتيم خاله گفت هوا چقدر گرمه نه؟ منم همون جور تاييد کردم که يهو ديدم خاله دم در اتاق خوابدستاشو انداخت دورتاپش و اونو به سرعت در آورد و تاپشو انداخت رو زمين من که حسابي شکه شده بودم از پشت، کمرخوشتراش خاله رو نگاه مي کردم جالبه که سوتينم نبستهبود.کيرم حسابي به شلوارم فشار وارد مي کرد.خالم همون جور هي مي خنديد و وقتي وارد اتاق خواب شديم خودشو پرت کرد روي تخت منم کتاب به دست با چشماي سفيدخاله رو که حالا سينه هاش درست روبروم بود ديد ميزدم.چه سينه هايي سفيد با سر قهوه اي که بدون سوتين حسابي باد کرده بود و ساف واستاده بود.خاله با يه لهن شيطنت آميزگفت: به چي زل زدييييييييييييييييييييي،پس منتظر چي هستي؟ نمي خواي يک کار لذت بخش انجام بدي. من ديگه تو مايه هاي سکته بودم باورم نمي شد.ديدم خاله دستاشو باز کردو گفت بيا بغلم نمي خواي بفهمي که خانومها چطوري رام مي شن اين واسه ازدواجت خيلي مهمه.من فوري کتابهارو ريختم رو زمين و به سمت تخت رفتم و گفتم چرا که نه باکمال ميل و شيرجه زدم تو بغل خاله سمانه. به محزي که بغلش کردم يه آههه بلند کشيد و دستاشو دور کمرم حلقه کرد و منو رو خودش کشيد و رو تخت دراز کشيد من ديگهمطمئن بودم که امروز خالهدر اختيارمه.ناخودآگاه رفتم سمت لباش و اونم که منتظر يک عمل از سمت من بود از من زودتر جواب داد و لب تو لب شديم. خاله انقدر حشري بود که پاهاشو دور پاهام گرهکرده بود و منو به خود فشار مي داد و حسابي لبامو مي خورد.کيرم حسابي دل مي زد، بدن نرم خاله حشرمو دو برابر کرده بود همونجوري که روش بودم و ازش لب مي گرفتمدستمو به سينهاي خالم رسوندم فکر مي کردم يه تيکه سنگو تو دستم گرفتم به محض لمس سينه هاش لبامو ول کرد و شروع کرد به آه و اوه کردن.منم هي گردنو لباشو مي بوسيدمو سينه هاشو مي ماليدم، خالم که ديگه طاقت نداشت همش ميگفت تو عزيز مني چقدر دنبالت بودم عزيزم …. زودباش مي خوام به اوج لذت برسم من آماده ام خاله جون.منم که حال خودمو نمي فهميدم پا شدم و شروع کردم لباسامو درآوردن خالمم منو نگاه مي کرد واقعاً يه تيکه جواهر بود بدن خوشتراش و بلوريش حالا جلوم ولو بود . زودپيرهنمو در آوردم و شروع کردم شلوارمو در بيارم به محض در آوردن شلوارم کيرم مثل فنر از جاش پاشد خالم با شعف گفت چه عظم راسخي و منم گفتم با آمادگي کامل وشوترتمم در آوردم خالم باديدن کيرم با حالتي ذوق زده گفت واي چه کيري مي خوامش از کيرمم بگم که خيلي باحال با طول 19 سانت. منم گفتم آيا افتخار اينو دارم که کسخاله عزيزمو لخت ببينم که خالم گفت ديدن که چي کس من آماده پذيرايي کامله و پاهاشو بالا داد و من شلوارو شرتو با هم از پاش در آوردم ديگه هوش از سرم پريده بود چه کستميزي واقعاً ديوانه کننده بود آب از کس خاله مثل چشمه راه افتاده بود کير منم که همش دل مي زد و مي خواست بره اون تو. پريدم رو خاله و شروع کردم به لب گرفتن ازشکيرم رفته بود لاي پاي خالم و هي به کسش ماليده ميشد خالمم همش اوف اوف مي کرد و دستاشو دور کمرم حلقه کرده بود و منو به خودش فشار مي داد. من رفتم رو کارسينه هاش و شروع به خردنشون کردم و بعد از خوردن کافي رفتم سمت کس ناز خالم زبونمو به چوچولش مي ماليدم و اونو ليس مي زدم خالم که ديگه حالشو نمي فهميد هيسرمو به کسش فشار مي داد آب بود که از کس خاله در مي رفت خالم همش مي گفت دلم واسه کير تنگ شده کير مي خوام منو بکن ديگه و پاشد و منو از رو خودش بلند کردمن که تو فيلما زياد ديده بودم که زنا هم کير مردا رو ساک مي زنند فکرمي کردم مي خواد واسم ساک بزنه ولي ديدم رفت سمت کمد و از توش يه کرم آورد و منو دراز کرد وکيرمو حسابي کرم ماليد من گفتم اين کرم واسه چيه خاله گفت: من مي خوام حداکثر لذت رو ازت ببرم و نمي خوام که زود کارت تموم بشه اين کرم يکم کارمونو طولاني ترمي کنه تازه فهميدم بيحس کنندست که واقعاً هم کيرمو بي حس کرد. خالم رو تخت دراز کشيد و همش مي گفت زود باش کير مي خوام چه کيري واي و پاهاشو داد هوا منمکير بدست نشستم وسط پاهاش و سر کيرمو که فکر کنم به حداکثر اندازه اش رسيده بود با کس خاله برابر کردم. هي سرشو به کسش مي ماليدم ديگه داشت جيقوداد خالم بهحالتي مثل گريه تبديل مي شد که همش به من التماس مي کرد که : کسمو بگا، منو بکن ديگه دارم ديونه مي شم منتظر چي هستي و … .ديگه منم صبرم تموم شده بود سر کيرمو ميزون کردم و با يه فشار سر کيرم وارد کس ليز و لزج و تنگ خالم شد واقعاً حالمو نمي فهميدم دوباره درآوردم و اين بار محکم فرو کردمتوکس خاله که يهو دادش رفت هوا بعداً که از پرسيدم گفت که کير من از کير شوهر خالم کلفترو بلندتر هستش.ديگه شروع کردم به عقب و جلو کردن و هر بار کيرمو تا سرشمي کشيدم بيرون و دوباره با فشار تمام مي کردم توي کسش هر بار که کيرم کامل توي کسش ميرفت ته کس خاله رو هس مي کردم که با يه حالت ارتجاعي همراه کيرم عقبمي رفت و کش مي يومد با هر بار عقبو جلو چشاي خالم بازو بسته مي شد.خالم همش منو تحريک مي کرد و مدام ميگفت چه کيري واي پاره شدم منو پاره کردي بيشتر فشاربده، و منم مثل يه کمپرسور عقب و جلو مي کردم و در همون حال خاله هم با دستاش که اونارو دور کمرم حلقه کرده بود منو همراهي مي کرد و هر بار که مي کردم تو اونم بادستاش منو به خودش فشار مي داد تا کيرم تا ته بره تو کسش.بي حسي کار خودشو کرده بود و خبري از آبم نبود کس خالم حسابي جا باز کرده بود و 10 دقيقه بود که مداممي کردمش. آب از کس خالم رون بود و ملحفه رو خيس کرده بود ديگه لازم به فشار آوردن نبود و کيرم با کوچکترين فشار تا ته مي رفت تو و در مي اومد. ديگه خسته شده بودمکيرمو از کس خاله درآوردم و رو تخت ولو شدم خاله که متوجه اين موضوع شده بود يکم کيرمو بادست مالش داد و اومد و رو من قرار گرفت با دستش کيرمو با سوراخ کسشميزون کرد و نشت رو کيرم اين دفعه فکر کونم ديگه واقعاً تا ته ته کيرم رفت تو چون هم من هم خاله دادمون رفت هوا ديگه خاله زحمت و به دوش کشيده بود و مثل فنر بالا وپايين مي شد.هر بار که کيرم مي رفت توکس خاله يه صداي دلچسب از کس خاله بلند مي شد که حشر منو دوبرابر مي کرد منم هر بار که خاله مينشست کيرمو به سمت بالا فشارمي دادم تا که کيرم به ته کس خاله برسه.بعد از چند دقيقه دوباره کيرمو در آوردم و خالم به حالت سگي نشست و کيرمو از پشت تو کس خاله کردم اينطوري تا ته مي کردم توکسش 2 دقيقه نگذشته بود که ديدم خالم بلند يه آه طولاني کشيد و حس کردم که کسش تنگ شده و کيرمو بشدت فشار مي ده و يه حالت مکش تو کس خالم ايجاد شد که باعثشد تا من تلمبه زدن رو متوقف کنم. کاملاً مترشح شدن آب خاله تو کسش رو حس مي کردم .آخ که آب خالم داغ بود و داغيشو با کيرم حس مي کردم. ديگه خالم شول شد و روتخت ولو شد و کيرم از کسش دراومد منم که تازه کيرم جون گرفته بود يه نگاهي به کون تپل خاله سمانه کردمو کيرموگذاشتم دم سوراخ کون خاله و فشار دادم. خاله فقط نالهمي کرد.ديدم تو نميره يکم از آب کس خاله رو با دستم به سوراخ کونش ماليدم و کيرمو گذاشتم دم سوراخو فشار دادم سر کيرم وارد شد و صداي خالم هوا رفت که يواشتر آرومترمردم منم که چيزي حاليم نبود و تمام وزنمو انداختم رو کيرم و کيرم با فشار تا ته رفت تو کون خاله که دادش هوا رفت يکم نگه داشتم تا کونش جا باز کنه و شروع کردم به تلمبهزدن اونقدر تنگ بودکه کيرم به سختي عقب و جلو مي رفت ديگه يواش يواش حس کيرم بر مي گشت و کون خاله هم مثل کسش ليز و ازج شده بود و منم تند در حال تلمبه زدن بودم که خالم يکم بهحال اومده بود و به من گفت عجب غلطي کردم چرا آبت نمي ياد من که واقعاً لذت بردم منم گفتم آره خاله جون خيلي نکات کليدي رو ياد گرفتم و همون جور تلمبه مي زدم ديگهحس کردم که آبم داره مي ياد به خالم گفتم گفت در بيار کيرتو بکون تو کسم مي خوام آبتو بريزي تو کسم منم کيرمو در آوردم و خاله دوباره به کمر خابيد و پاهاشو داد بالا و مندوباره همونطور که بهش مي گفتم که حامله نشي يوقت، از جلو کيرم فرستادم تو کسش، اونم گفت نه عزيزم زود باش. کسش واقعاً ليز وگرم بود که باعث شد خيلي زود آبم بياد بهمحظ متورم شدن کيرم خاله پاهاشو دور کمرم حلقه کرد و منم با فشار تمام کيرمو فشار دادم تو کسش آبم مثل فواره مي ريخت تو کس خاله و خاله فقط آه مي کشيد داد منم که هوارفته بود دو سه بار عقب و جلو کردمو روي خاله ولو شدم.يه 10 دقيقه اي کيرم تو کسش بود و همونجوري رو هم ولو بوديم من احساس سر گيجه داشتم و حال بلند شدننداشتم ، با فشار دستاي خاله از روش بلند شدم به محظ درآمدن کيرم از کسش آب بود که از کس خاله مي ريخت زمين.کنار هم رو تخت دراز کشيديم و من در همون حال به خاله گفتم خاله جون هر وقت به کمک درسي نياز داشتي منو خبر کن و خاله هم با خنده گفت اگه اونطوره تمام مدتي کهشوهرم نيست من کمک لازم دارم و هر دو خنديديم و دوباره يه 5 دقيقه اي از هم لب گرفتيم بعد پاشديم و2 تايي باهم رفتيم حموم تو حموم هم 1 بار ديگه کردمش بعد از حموميه ناهار توپ خورديم و تا شب 2 بار ديگه به روشهاي مختلف کردمش بطوري که ديگه کمرم جا نداشت از اون موقع به بعد هر هفته اي که شوهر خالم نيست من 2يا 3 روز ميرمبه خاله تو درساش کمک کنم. و خاله هم همش به من گوش زد مي کنه که الان وقت مناسبي براي ازدواج کردن واسه من نيست.
6 نظر برای “سکس با خاله سمانه”
شقایق گفته: 10 می 08 @ 6:42 ق.ظ
سلام سپیده جونمن یه مشکلی دارم که نمیتونم دانلود کنم و واسه اینم یه پیشنهاد دارم که شاید خوشت بیاد . معامله پایا پایاین ایمیل منه : shagaieg@gmail.comحالا میخوام بگم که بابت هر کلیپی که برام بفرستی من دوتا برات میفرستم . نظرت چیه ؟ منتظر نظرتم . عکس و کلیپ یکی بده دوتا بگیر . من خیلی از اینا دارم . ممنون میشم ازت . بای
فرزین گفته: 10 می 08 @ 6:51 ق.ظ
salam sepideh khanoom . ajab site khafani darin kafam boridage mishe be man mail bezanid . ye kare vajeb bahatoon daram . PLZ
shahdar گفته: 10 می 08 @ 12:41 ب.ظ
دست خوش دمت گرم داستانت قشنگ بود حاااااللللشو بردیم.
سپیده جوووووووون خیلی مخلصیم یادت نره اگه زمانی تور ایران گذاشتی تو اصفهان من منتظرتم.shahdarkharej@yahoo.com
mehran گفته: 11 می 08 @ 7:47 ب.ظ
خیلی عالی بووووود اگه از این داستانها است بازم بزارین خیلی ممنون
بابك گفته: 13 می 08 @ 4:36 ب.ظ
سپيده جون منم يه خاله دارم جيگر 3 بار با هم سكس داشتيم ولي هر بار اون خودشو به خواب زده كه يعني نفهميدهداستان عالي بود
ali گفته: 14 می 08 @ 8:58 ق.ظ
سپیده خانم سکس خودت رابزار ممنونم اینهم قشنگ بود
محل نوشتن نظرات
نام (لازم)
میل (نمایش داده نمی شود) (لازم)
سایت / وبلاگ

مرامنامه
چنانچه سن شما پایین تر از 18 سال است به شما عمیقا پیشنهاد میکنیم که از خواندن مطالب این سایت صرف نظر کنید در غیر این صورت ما هیچ گونه مسئولیتی در قبال شما نخواهیم داشت و باید این را بدانید که خواندن این مطالب برای شما به هیچ وجه مناسب نیست ما بر این عقیده نیستیم شمارا به زور از دیدن این مطالب باز داریم چون میدانیم که این عمل بیهوده است و از انجا که فرهنگ ایرانی منطق را بیشتر قبول میکند از شما خواهش میکنیم که از مرور این سایت صرف نظر کنید چون این مطالب در روح و روان شما تاثیرات بدی خواهد گذاشت. چنانچه سن شما 18 و بالاتر هست در صورتی که موافقید ما به هیچ وجه شما را مجبور به خواندن این مطالب نکرده ایم و همچنین این را قبول دارید که از محتوا این سایت مطلع هستید میتوانید به مرور سایت ادامه دهید در غیر این صورت سریعا سایت را ترک کنید در صورتی که سن شما بیشتر از هجده سال هست به این توجه داشته باشید که اگر این مطالب را می خوانید به این دلیل نیست که موافق این مباحث هستید به طور مثال خود من با این نوع روابط مخالفم ولی برعکس از خوندن داستان هاش بی نهایت خوشم میاد اگر شما خواندن را هم دوست ندارید سایت را ترک کنید با تشکر فراوان سپیده کیانی

دسته‌ها
آهنگ
اخبار
خارج از سکس
خواب های سکسی
دیدن سکس همسر با دیگری
سکس با بابا
سکس با حیوانات
سکس با خاله
سکس با خواهر زن
سکس با دختر خاله
سکس با دختر دایی
سکس با دختر عمه
سکس با دختر عمو
سکس با دختر هسمایه
سکس با زن بیوه
سکس با زن داداش
سکس با زن دایی
سکس با زن شوهر دار
سکس با زن عمو
سکس با زن های فامیل
سکس با زن همسایه
سکس با زن پدر
سکس با شوهر خاله
سکس با عمه
سکس با مجود متاهل بودن
سکس با همسر
سکس با همسر قانونی
سکس با وجود متاهل بودن
سکس با پدر شوهر
سکس با پرستار
سکس با پسر خاله
سکس با پسر عمه
سکس خواهر با دیگری
سکس خواهر و برادر
سکس ضربدری
سکس مادر با دیگری
سکس همسر با دیگری
سکس پدر و دختر
سکس پسر با مادر
شعر
عکس
عکس سکسی ایرانی
عکس سکسی باحال
عکس های گلچین
فیلم سکس با حیوانات
فیلم سکس خواهر و برادر
فیلم سکس مادر و دختر
فیلم سکسی ایرانی
فیلم سکسی خانوادگی
متفرقه
همجنس بازی خواهران
همجنس بازی همسر
همجنس بازی پسران
کارتون
کاغذ دیواری
کلیپ مخصوص خانوما
کلیپ های باحال
کلیپ های سکسی جالب
کلیپ های موبایل
بایگانی
می 2008
آوریل 2008
مارس 2008
فوریه 2008
ژانویه 2008
دسامبر 2007
نوامبر 2007
اکتبر 2007
سپتامبر 2007
جولای 2007
آخرند نظرات
سارا در
ماني در سکس دختر جوون از عقب
ماني در انجمن راه افتاد
ماني در انجمن راه افتاد
soheil در تخم درد
ahmad در کارتون سکسی 4
3x در زن و شوهر جوون ایرانی - خانگی
3x در انیمیشن سکسی
کیر کج در سکس در جکوزی
morteza در فیلم سکس دختر با بابا
جدیدترین مطالب سایت
سکس در جکوزی
آموزش گوزیدن به شکل صحیح و کاربردی
انجمن راه افتاد
سکس دختر جوون از عقب
اب حموم داغ - هنر ایرانی رو ببینید
سکس یه اقای کچل بدون در آوردن شرت
زهرا
خیار چنبر
سکس با خاله سمانه
تابستان من و عمه شهین
تخم درد
سکس سه نفری
داستانه منو الناز
سکس خانوم مو مشکی از عقب با اقای خالکوبی
تولدم مبارک !!!!!!!!

Tuesday, April 15, 2008

جکهای قشنگ

به رشتيه ميگن چرا از سربازي معاف شدي؟
مگه آخه من تك پدر هستم

تركه ماشينش تو برف گير ميکنه زنجير نداشته ، سينه ميزنه

يه دفعه یه آبادانيه تو بيابون گم ميشه ، و داشته از تشنگی ميمرده .... خلاصه هی ميگفته آب آب آآآآآ آب .... يه دفعه ميرسه به يه چشمه دستاشو ميزنه تو آب ميکشه به موهاش مگه آخيــــــــــش ، وُلک راحت شدم تيپ موهام خراب شده بود داشتم ميمردما

يه بچه ايي تازه بدنيا اومده بوده ، شير مامانشو نمي خورده ، هر زن ديگه اي هم آوردن ، فايده نداشته بچه شير اونا رو هم نمي خورده تا اينکه يه زن سياه ميارن بچه شيرشو ميخوره بابائه مي گه : آهان ، پدر سوخته ، تو شيرکاکائو مي خواستي ما نمي دونستيم

تركه ميره رستوران، گارسون ميخواد بزارتش سر كار ميگه: غذاي امروز «كوجی پورو تياپوفو ساخارينو گلاسه» با «ليمو» است! تركه ميگه : «كوجی پورو تياپوفو ساخارينو گلاسه» با چي؟

به تركه میگن از قفل فرمونت راضی هستی میگه آره فقط سر پیچ اذیت می کنه!

تركه ميره تو صف نونوايي، شاطر نونوائی ميگه: نون تا اينجا بيشتر نمي‌رسه، بقيه برن. ترکه ميگه: ببخشيد اگه ميشه جمع‌تر وايسين نون به ما هم برسه

يارو ميره حرم داد می‌ زنه : آقايون شلوغ نكنيد! حاجت ها قاطی‌ می‌شه! من پارسال اومدم ، حامله شدم

سپاس و ستايش دانشگاه آزاد را ، که ترکش موجب بي مدرکي است و به کلاس اندرش مزيد در به دري ، هر ترمي که آغاز مي شود موجب پرداخت زر است و چون به پايان رسد مايه ضرر ، پس در هر سال دو ترم موجود و بر هر ترمي شهريه اي واجب ..... از جيب و جان که بر آيد ...... کز عهده خرجش به در آيد

تركه زنگ ميزنه 110 مگه آقا صدي ده طرف مگه بله بفرمائيد تركه مگه بي انصاف تو بازار صدي پنج نزول ميدن

لره داشته ميمرده ، ملت ريخته بودند دورش ببينند دم آخري چي ميگه ، لره ميگه به ارواح باباتون من همه نماز روزه هام را گرفتم فقط 60 سال واسم طهارت بگيرين!

تركه تو يك شب برف و بوراني داشته از سر زمين برميگشته خونه، يهو ميبينه يكجا كوه ريزش كرده، يك قطار هم داره ازون دور مياد! خلاصه جنگي لباساشو درمياره و آتيش ميزنه، ميره اون جلو واميسته. رانندة قطاره هم كه آتيشو ميبينه ميزنه رو ترمز و قطار وا ميسته. همچين كه قطار واستاد، يارو يك نارنجك درمياره، ميندازه زير قطار، چهل پنجاه نفر آدم لت و پار ميشن! خلاصه تركه رو ميگيرن ميبيرن بازجويي، اونجا بازجوه بهش ميتوپه كه: مرتيكة خر! نه به اون لباس آتيش زدنت، نه به اون نارنجك انداختنت! آخه تو چه مرگت بود؟! تركه ميزنه زير گريه، ميگه: جناب سروان به خدا من از بچگي اين دهقان فداكار و حسين فهميده رو قاطي ميكردم!

تركه ميخواسته تو يك ادارة دولتي استخدام شه، ميبرنش گزينش. اونجا يارو ازش ميپرسه: شما وقتي ميخواين وارد مستراح شيد، با پاي راست وارد ميشيد يا با پاي چپ؟! تركه هول ميشه، ميگه: شما منو استخدام كنيد، من با سر وارد ميشم!

تركه ميره خواستگاري، اسم دختره پروانه بوده ولي تركه قاط زده بوده، يك بند بهش ميگفته آهو خانوم! خلاصه وقتي دختره مياد چايي تعارف كنه، تركه ميگه: دست شما درد نكنه آهو خانوم! دختره شاكي ميشه، ميگه: بابا اسم من پروانه‌ست نه آهو.تركه ميگه: اي بابا فرقي نداره... حيوون حيوونه ديگه!

به آبادانيه خبر ميدن كه بابات مرده، ميگه: آخ جون... از فردا تريپ مشكي با عينک دودي !

به تركه ميگن: ميدوني امام حسين كجا دفن شده؟ ميگه: نه. ميگن: كربلا. ميگه: اي خوشا به سعادتش
يه تركه ادعاي پيغمبري ميكرده،رفيقاش بهش ميگن: بابا همينجوري كه نميشه! بايد بري چهل روز بشيني تو غار، تا از خدا برات وحي بياد. خلاصه تركه ميره، دو روز بعد با دست و پاي شكسته و خوني مالي برميگرده! رفيقاش ميپرسن: چي شده؟! تركه ميگه: ما رفتيم تو غار، يهو جبرئيل با قطار اومد!

تركه چهار تا قالب صابون ميخوره كه به مرز خود كفايي (خود كف آيي) برسه!

يه روز دوتا قزويني از كنار هم رد ميشن يكيشون برميگرده ميگه ببخشيد علي جون از جلو نشناختمت!

تركه آشغال رفته بوده توي چشمش، بعد وايساده بوده جلوي آيينه هي فوت ميكرده، دوستش مياد بهش ميگه بابا همين كارها رو ميكنيد بهمون ميگن تركها خرن ديگه، آخه آي كيو، اوني كه توي آيينست بايد فوت كنه!

خانم معلمه سر كلاس از يه بچه تخسه مي پرسه:‌ اگه سه تا گنجشك سر يه شاخه درخت نشسته باشن،‌ بعد ما يكيشون رو با تير بزنيم، چند تا گنجشك رو درخت ميمونه؟ بچهه ميگه:‌ هيچي! معلمه ميگه: نخير دو تا ميمونه. بچهه ميگه: خوب اون دو تا هم از صداي تير فرار ميكنن ديگه.‌ معلمه يكم فكر ميكنه، ميگه: جوابت درست نبود ولي از طرز فكرت خوشم اومد! بعد شاگرده ميگه:‌ خانم حالا ما يه سوال بپرسيم؟! معلمه ميگه :‌ بپرس. پسره‌ ميگه: اگه سه تا خانم تو خيابون بستني بخورن، اولي گاز بزنه، ‌دومي ليس بزنه و سومي ميك بزنه، كدومشون ازدواج كرده؟! معلمه يكم فكر ميكنه، ميگه:‌ خوب معلومه،‌ سومي! بچهه ميگه:‌ نه...جوابتون درست نبود. اوني كه حلقه دستشه ازدواج كرده، ولي از طرز فكرت خوشم اومد.

به تركه ميگن: يه پستاندار پرنده نام ببر، ميگه: مهماندار هواپيما!

تركه جلو دختره ميخوره زمين، ميگه حركتو داشتي؟

تركه ميره لباس فروشي، ميگه: ببخشيد شلوار نخي داريد؟
يارو ميگه: بعله. تركه ميگه: بيزحمت دو نخ بدين!

تركه 19 تا بچه داشته، بهش ميگن: چرا يك بچه ديگه نمياري، رند شه؟
ميگه: فرزند كمتر، زندگي بهتر!

تركه ميره به يكي خبر مرگ مادرش رو بده، بهش ميگه: يه شتري بود كه در خونه همه ميخوابيد!
يارو ميگه: خوب؟ ميگه: اين دفعه رو ننه تو خوابيد!

دوست تركه بهش ميگه سي دي كه بهم دادي خش داره؟
ميگه: آخه آهنگاي قشنگش رو علامت زدم

به تركه ميگن كره خر ميگه انقدر جوون موندم

زنه زبونش ميگرفته، ميره سبزي فروشي ميخواسته نارنگي بخره. ميگه: بي دحمت ليم كيلو لالنگي بدين!
يارو هم شاگردش رو صدا ميكنه، ميگه: اوهوي حسني! نيم كيلو خيار سالادي بده خانم!

بچه به معلمش مگه: خانوم ما ساق پاتو ديدم. معلم 1 ماه از كلاس اخراجش ميكنه.
بچه بعدي مگه خانوم ما رونپاتونو ديدم. اين يكي 2 ماه اخراج ميشه.
يكي از بچه‏ها خودش پاميشه ميره بيرون. معلمه داد ميزنه كجا؟؟؟ مگه: خانوم ما يه جايي رو ديديم كه بايد ترك تحصيل كنيم.

تركه ميره حموم، آب جوش بوده با نعلبكي دوش ميگيره!

از تركه ميپرسن از چه جور لبي خوشت مياد؟
مگه: از لب جوب پشت خونمون!

زن به شوهرش میگه: می خوای دفتره یادداشتت باشم تا همیشه همراهت باشم؟ مرد: عزیزم سر رسیدم باش تا هر سال عوضت كنم

به تركه ميگن اذون بگو ميگه همه چيز با يك نگاه شروع شد


لینک ثابت نوشته شده در شنبه یازدهم اسفند 1386ساعت4:27 بعد از ظهر توسطمحسن
GetBC(20);
13 نظر

جك برتر

تركه مي ره پمپ بنزين و بعد از اينکه باکش رو پر مي کنه، مي ره پيش حسابدار و ميگه آقا چقدر؟ يارو مي گه 300. تركه تعجب مي کنه و آروم مي پرسه چي شده؟ شاه برگشته؟ بنزين فروش يواشکي جواب ميده نه، شما گازوئيل زدي
اصفهانيه به بچش ميگه برو دو تا نون از خونه همسايه بگير . بچه ميره و برميگرده ميگه نون ندادند. باباهه ميگه : چه همسايه خسيس هست برو از تو يخچال خودمون بيار
ترکه دستشویی بوده موبایلش زنگ می زنه پسرش بوده می گه : بابا کجایی ؟ می گه یه جایی. پسره می گه: مامان گفت امروز غذا نداریم هرجا هستی نهارتم بخورو بيا !!!
يه تركه صبح میره در مغازش.. کرکره رو بالا میکشه و میگه: بسم الله الرحمن الرحیم.... میره تو. میبینه همه مغازه رو خالی کردن.. میاد بیرون کرکره رو می کشه پایین و میگه : صدق الله العلی العظیم
یه ترکه زنشو داشته کتک می زده چند نفر سر می رسند میگند بابا چرا می زنی این بیچاره رو میگه نمی دونم اگه می دونستم که می کشتمش
تركه ميره خواستگاري، دختره سبيل داشته، بهش ميگه: چرا سبيل داري؟ دختره ميزنه زير گريه، تركه ميخواد دلداري بده ميگه: مرد كه گريه نمي‌كنه!!!
ترکه آشغال ميره تو چشماش سره ساعت 9 ميشينه دم در
به ترکه میگن ترمز ABS چیه؟ میگه تو سرعت های زیاد و سر پیچ ها کار حضرت ابوالفضل رو می کنه!!!
تركه باباش ميميره هفتش خيلي شلوغ مي شه واسه چهلم بليط مي فروشه
به تركه ميگن اسمت چيه؟ ميگه اسمم حمزه است ولي بچه ها به من ميگن شيش كوچولو!!!!
به تركه ميگن يه جمله بساز که توش آب باشه . ميگه : لوله
تركه زنگ ميزنه پيتزا فروشي ميگه 2 تا پيتزا ميخواستم . پيتزا فروشي ميگه بنامه؟ تركه ميگه : خدا
تركه ميره جوراب فروشي به يارو ميگه يه جوراب ميخوام . فروشنده ميگه مردونه ؟ تركه دست ميده ميگه : مردونه
پسره تو خیابون به دختره میگه بخورمت دختره شاکی میشه پسره میگه ناراحت نشو میخواستم بعد از چند وقت یک گهی خورده باشم!!!!
اصفهانیه موز می خوره پوستش میزاره تو دفتره خاطراتش
يه روز يه پسر جوون وقت زن گرفتنش بوده ولي ميگفته زن نميخوام، اطرافيان ميگن چرا زن نمي گيري؟ ميگه: من يه زن ميخوام مثل ماه .اطرافيان ميگن اگه بگردي دختر خوشگل و ماه زياد پيدا ميشه! اما پسر جوون ميگه من منظورم اينه كه مثل ماه شب بياد و صبح بره!!!!
تركه و لره رفته بودن شكار، تركه از دور يك شير ميبينه، نشونه ميگيره ميزنه... تيرش خطا ميره و ميخوره به دم شيره. شيره هم شاكي ميشه، ميدوه طرفشون كه خوارشونو سرويس كنه. تركه جنگي ميره بالاي درخت، ميبينه لره همينجور اون پايين واستاده، بهش ميگه: بابا بيا بالا، الان مياد دهنتو سرويس ميكنه. لره يك نگاهي بهش ميكنه، ميگه: مگه من زدم؟
بچه پولداره شب ماشين بابا رو ور ميداره بدون گواهينامه ميزنه بيرون. تو راه يه افسر ترك جلوش رو ميگيره، مگه: كارت ماشين، گواهينامه. پسره جفت مي‌كنه، مگه: حالا چه گهي بخورم؟! الان دهنمو سرويس مي کنه. ور ميداره يه هزاري ميذاره كف دست يارو. تركه تو تاريكي نگاه ميكنه به هزاري، يه دفعه زرد ميكنه، خبردار واميسه، مگه: ببخشيد آقاي خميني، تو تاريكي نشناختمتون.
تركه پیتزا میخوره شب بربری میاد تو خوابش!!! میگه آهااااااااای بی وفا دیگه دوسم نداری؟؟؟
از خروسه ميپرسن از جامعه راضي هستي ميگه نه والا خجالت نميکشن ناموس مردم رو لخت توي ويترين ميذارن
به پشه ميگن چرا زمستونا پيدات نيست ميگه تابستون خيلي رفتارتون خوبه كه زمستونام بيام
قزوينيه عروسی ميکنه، فرداش با برادر زنش ميره ماه عسل
SMSهاي بامزه
آهنگ جديد نفرين از محسن چاوشي : الهي تو بميري من نميرم....سر قبرت بيام پارتي بگيرم...الهي سرخك و اوريون بگيري....تب مالت و بلاي جون بگيري....الهي از سرت تا پات فلج شه .... كمرت بشكنه دستت قلم شه ....الهي حصبه و ام اس بگيري....سر راه بيمارستان بميري.....الهي كور بشي چشمات نبينه....بميري گم بشي حقت همينهشرکت مخابرات ايران، در پي يک اقدام غافلگيرانه، از نويسنده ي مجموعه ي اغما شکايت کرد!!! متن شکايت به اين شرح مي باشد: هزينه ي مکالمات تلفني "الياس" از کدام شماره بايد پرداخت شود؟؟؟ ناگفته نماند که اين شرکت ادعا کرد چون بيشتر مکالمات "الياس" با "دکتر پژوهان" بوده است، تا اطلاع ثانوي هزينه ي مکالمات در فيش جداگانه اي به شماره تلفن دکتر اضافه خواهد شد

مصارف مهم اس ام اس در ايران :
1- پيغام هاي اورژانسي ( سر رات که داري مياي 2تا بربري بخر)
2- اطلاعات رساني( سر جلسه امتحان)" جيم درسته الاغ!"
3- پيغام هاي عاشقانه: "عزيزم، قبل از خواب به ياد من مسواک بزن !"
4- جلوگيري از خشونت :"بدهکار محترم !اگه اين جا بودي خرخرتو مي جوييدم "!
5- فرستادن جوک :"يه روز يه يارو مي ره سربازي، دور کلاش قرمزي6- تبریک عید

این سیب، بهترین سیب، شکل سیب، سر سیب، کار سیب، گذاشتن سیب، یه سیب، آدم سیب، الافه سیب.حالا سیب هارو حذف کن از اول بخونش!

المپيک آخوندا در سه رشته برگذارشد:
1- پرش با عبا
2- دو با نعلين
3- پرتاب عمامه

متن پيام تبريک حضرت آیت‌الله جنتی به احمدی نژاد، رئیس جمهور منتخب ملت ایران اسلامی:
ای قشنگتر از پريا... تنها تو کوچه نريا... اصلاح طلبا دزدن کاپشنت رو ميدزدن ...!!

جوایز بانک بسیجیان: 2 دستگاه تانک ذولفقار , 2000 متر پارچه چفیه, 5000 بلیط سفر پیاده به کربلا. هر 1متر ریش در هر روز 1 امتیاز.

سه كار غير ممكن: شاليكاري در قزوين، تشخيص هويت در رشت، آدم شناسي در اردبيل

فتواي جديد علماي حوزه علميه اگر يك پسر به دختري بگه قربونت برم عزيزم،20 ضربه شلاق داره!! اگر بگه قربونت برم خوشگلم 70 ضربه شلاق داره!! ولي اگر بگه قربونت برم الهي چون در راه خداست هيچ اشکالي ندارد

دنيا رو بدون خانمها تصور کنيد:
- بازارها خلوت
- پولها اضافه
- خيابونها خلوت
- شيطون بي کار
- مخابرات ورشکسته
همه ميرن بهشت

به حرمت گوسفندي که جان حضرت اسماعيل را نجات داد 7 بار بگو بععععع بع، واسه 7 تا گوسفند ديگه بفرست حاجت ميگيري

امروز روز جهاني بلاياي طبيعي است روزت مبارك

کتاب های پر فروش امسال :
1) آيات بنزيني
2) داستان هزار و يك بنزين
3) بنزین نامه 4
4) خدمات متقابل بنزین و اسلام
5) بنزین زدن یک دقیقه ای
6) هري پاتر و پيت بنزين
خرس ها با یک ظرف عسل خر می شن . اسب با چند حبه قند . طوطی با تخمه . سگ با استخوان . راستی تو هنوز موز دوست داری

یه باغ گل رز با یه سبد ستاره میدم بهت ببر سر چهار راه بفروش سودشم نصف نصف

عشق يعني زندگي را باختن / چند سالي با هر الاغي ساختن

این اس ام اس رو برای 2 نفر بفرست: اولی برای یک آدم احمق و دومی برای یک آدم نفهم. بعد بشین فکر کن ببین خودت کدوم یکی بودی که من اینو برات فرستادم؟

امروز روز جهانی خوشتیپ هاست. تو هم مثل من این اس ام اس رو برای کسی بفرست که میدونی کسی بهش تبریک نمی گه
زندگي قشنگه اگه با تو باشه... مرگ قشنگه اگه براي تو باشه... دلتنگي قشنگه اگه به خاطر تو باشه... من قشنگم اگه با تو باشم... اما تو هر کار بکني قشنگ نميشي پس بيخود زور نزن
بيا يك كاري رو انتخاب كنيم و با هم انجام بديم :
1. كت و شلوار فروشي بزنيم . هر چي از كت در اومد مال من . هر چي از شلوار در اومد مال تو !!! 2. يك موتور بخريم بريم دزدي . من كيف مي زنم تو ساك بزن !!! 3. نمايندگي يك و يك مي گيريم . بريم دم خونه ها . من در مي زنم . تو يه رب بده
يادمون باشه وقتي کسي برامون ميميره ، اونقدر مرد باشيم که سر قبرش يک شاخه گل بزاريم
ميدوني شباهت پسر مجرد و لباس تو ماشين لباس شويي چيه؟؟؟ جفتشون تو کفن
میدونی شباهت لر با لامپ چیه؟ دور هر دو پشه جمع میشه.
غرق گناهيم ولي پاک سرشتيم *** حسرت زده يک وجب از خاک بهشتيم
شکرانه زايل شدن حالت اغما *** از خوردن آن ميوه ممنوعه گذشتيم
هرچند که الياس بسي وسوسه ها کرد *** اما چو پري بنده خناس نگشتيم
غفلت بکشد يونس جان در دل ماهي *** چون غمزه هستي به دل مزرعه کشتيم
افسوس که اين ماه مبارک به سر امد *** در دفتر اعمال ثوابي ننوشتيم


SMSهاي عاشقانه
هر انسانی که بدنیا می آید برای یافتن گمشده ای می آید که رسالت اوست . من هم چیزی را گم کرده بودم که نمی دانستم چیست. بارها و بارها اتفاق می افتاد که احساس می کردم آن را یافته ام،زمانی در لذت های حقیقی و نا حقیقی ام ، زمانی در نوشتن هایم ، زمانی در آموختن علم ، زمانی در جسارتم برای بد بودن ، زمانی در شعر و زمانی در تو

آنقدر در گفتن يک حرف حاشيه رفتم وبه جاي نوشتن تنها يک کلمه گوشه ي دفتر خاطراتت شعر هاي حاشيه اي نوشتم !!!! تا عاقبت در حاشيه چشم هايت افتادم حالا که حاشيه نشيني را تجربه مي کنم بگذار فقط يک حرف حاشيه اي ديگر بزنم دوستت دارم
یکی بود یکی نبود / زیر این سقف کبود /یه غریب آشنا /دل و جونمو ربود / اینجوری نگام نکن /گل یاس مهربون /اون غریبه خودتی همیشه با من بمون
بوسه بر عکست زنم ترسم که قابش بشکند.قاب عکس توست اما شيشه ي عمرمن است بوسه بر مويت زنم ترسم که تارش بشکند.تارموي توست اما ريشه ي عمر من است
عشق صميميت و محبت .امروز سالها از آن روز مي گذرد ولي تو هر گز بر نگشته اي ...صدايت در گوشم زمزمه مي شود و نگاهت در ذهنم مجسم ولي من تو را مي خواهم نه خيالت را
بر سنگ قبر من بنوسيد خسته بود . اهل زمين نبود. نمازش شکسته بود بر سنگ قبر من بنويسيد پاک بود چشمان او که دائما از اشک شسته بود بر سنگ قبر من بنويسيد اين درخت عمري براي هر تبر و تيشه دسته بود بر سنگ قبر من بنويسيد کل عمر پشت دري که باز نمي شد مانده بود
یادمان باشد اگر شاخه گلي را چيديم وقت پرپر شدنش، سوزو نوايي نکنيم پر پروانه شکستن ، هنر انسان نيست گر شکستيم ز غفلت ، من و مايي نکنيم يادمان باشد سر سجاده عشق جز براي دل محبوب، دعايي نکنيم يادمان باشد اگر خاطرمان تنها ماند طلب عشق ز هر بي سرو پايي نکنيم .

افسرده و دلتنگ چرا مثل منيمن عاشق اويم که رنگم شده زردتو عاشق کيستي که هم رنگ منی
يك سنگ كافيست براي شكستن يك شيشه، يك جمله كافيست براي شكستن يك قلب، يك ثانيه كافيست براي عاشق شدن، يك دوست مثل تو كافيست براي تمام زندگي
قلبمو هدیه می دم بهت . مواظبش باش . نه به خاطر اینکه قلبمه به خاطر اینکه تو توشی
چیه فکر کردی یک 1 اس ام اس جدیده ؟ یا فکر کردی کارت دارم ؟ نه بابا فقط می خواستم بگم دوستت دارم
soq soq soq soq soq soq soq soq soq soq soq soq
همه اينها مال شما به شرط اينكه گوشيتو بر عكس بگيري
اگر مثل يک اشک در چشمام باشي ، واسه موندنت هيچ وقت گريه نميکنم
سعي کن بخاطر کسي که دوستش داري غرورتو از دست بدي ولي مواظب باش بخاطر غرورت کسي رو که دوستش داري از دست ندي
اگه کسي رو دوست داري، نه براش ستاره باش، نه آفتاب، چون هر دو شون مهمون زود گذرند،پس براش آسمون باش که هميشه بالاي سرش باشيسلام، سلامی به گرمی دلهای عاشقان
خوبید دوستان ممنون به من سر میزنید و آسمون کلبه ی من رو روشن نگه میدارید.
ميدونيد كه مدرسه ها شروع شده و ديگه كمتر ميتونم آپ كنم. اين روزها سرم خيلي شلوغه شايد در ماه فقط يك آپ داشته باشم. از نظرات خوبتون هم بي نهايت ممنون
اين هم وبلاگ خودمه حتما اينجا هم يه سر بزنيد و نظر يادتون نره
www.tanhatarin1369.blogfa.ir
اميدوارم كه از اين جكها خوشتون بياد. بعضي از اين جكها جديد و دسته اوله
جكهاي باحال
ترکه ماه رمضون میره خونه دوستش می خوابه دوستش بهش میگه سحر صدات کنم؟؟ ترکه می گه نه همون غضنفر صدام کنی بهتره .
به ترکه میگن رمضان رو تشبیه کن میگه: مثل سینه های زنم میمونه دوست داشتم میگیرم دوست داشتم میخورم
تركه جلوی پمپ بنزين داشته سيگار ميكشيده، بهش ميگن: جلوی پمپ بنزین سيگار نكش.ميگه: هه هه! من جلوي بابام هم سيگار ميكشم
به تركه می گن نظرت راجب گرون شدن بنزین چیه؟ می گه برای ما که فرقی نمی کنه ما همون 1000تومن بنزین رو می زنیم
در ازاي خريد هر سيم كارت اعتباري ايرانسل 20 ليتر بنزين جايزه بگيريد ... كافي است هنگام تحويل سيم كارت يك 20 ليتري به همراه داشته باشيد
ميبينم كه همتون خونه نشين شديد....پيام احمدي نژاد به ملت ايران .
يه نفر داشته توي دريا غرق ميشده، بلند بلند داد ميزده: كمك، من شنا بلد نيستم! ترکه داشته رد ميشده ميگه: حالا من تنيس بلد نيستم، بايد داد بزنم؟
ترکه داشته ميمرده ، به پسرش ميگه: وقتي که من مردم بگو که ايدز داشتم ، پسر ميگه: چرا؟ ترکه ميگه:هم بيماري با کلاسيه هم بعد از مردن من کسي ننتو نميگيره
به تركه میگن با آنجلس جمله بساز میگه دستشویی مردانه آنجلس !
ترکه عکس گور خر زده بود به اتاقش. بهش میگن این عکسه چیه؟
ترکه میگه: این عکس جوانی های بابام هست تو یوونتوس بازی میکرده
ترکه داشته يكي رو بدجور ميزده و هي داد ميزده كمك كمك! بهش ميگن بابا تو كه داري اينو مي زني، تو چرا كمك مي‌خواي؟ ميگه آخه اين گفته اگه بلند شم لهت مي كنم.
به تركه مي‌گن: براي چی زدی زنتو با چاقو كشتی؟ تركه مي‌گه: آخه وضع ماليم اونقدر خوب نبود كه بتونم تفنگ بخرم.
ترکه ميره آمپول بزنه آمپول زن ميگه شلوار تو در بيار ميگه من خجالت مي کشم اول تو در بيار
يه تركه بلال می‌خوره، تا يه هفته همش اذون ميگه
تركه رو می‌برن زير سوال، له ميشه
دوست دختر ترکه بهش میگه : اگه توجه کنی میبینی که نگاهم باهات حرف میزنه ترکه میگه انقدر پلک نزن صدات قطع و وصل میشه
ازترکه میپرسن شغلت چیه؟ میگه: یه اطلاعاتی هیچ وقت شغلشو لو نمیده
به ترکه ميگن: خسته نباشي ترکه ميگه اگه باشم چه غلطي ميکني؟
به رشتيه ميگن اعضاي خانواده ات را بگو. ميگه : امرسان، موبايل، سوبرا، صا ايران، آمريکا. ميگن : اينا چه ربطي به هم داشت؟ ميگه : امرسان زنمه که زيبا جادار مطمئنه . موبايل دختر بزرگمه که هيچ وقت در دسترس نيست . سوبرا پسرمه که محصول مشترک زنمه و عباس آقا سر کوچمون . صا ايران دختر کوچيکمه که هروز بهتر از ديروزه . امريکا هم خودمم که هيچ غلطي نمي تونم بکنم.
جشنواره فيلمهاي افغانستان : 1- يک تکه نان براي 10 نفر (مستند) 2- ديشب بي بي تو ديدم شاه مقسود (خانوادگي) 3- دخترک ناس فروش ( اجتماعي ) 4- چند ميگيري کنده کاري کني؟ (سياسي) 5- ناس، عشق، موتور گازي (کمدي) 6- کابُل بدون توقف (عشقي ) 7- تا حالا موز خوردي (غمگين) .
ملانصرالدين داشت سخنراني مي کرد که : هرکس چند زن داشته باشد به همان تعداد چراغ در بهشت برايش روشن مي شود. ناگهان در ميان جمعيت ، زن خود را ديد. هول کرد و گفت : البته هرگز نشه فراموش لامپ اضافي خاموش.
محبوبيات قزوين: 1) محبوبترين خواننده: حامد حاکان 2) محبوبترين مکان: دُکان 3) محبوبترين ماشين: پيکان 4) محبوبترين فوتباليست: اّليور کان 5) محبوبترين سازمان: حمايت از کودکان 6) محبوبترين شهر: اردکان 7) محبوبترين حيوان: پليکان 8) محبوبترين محصول شيشه: استکان .
یك بابایی پسرش تو قزوین گم میشه، میره پاسگاه گزارش میده. بهش میگن خوب مشخصات پسرتون چیه؟ میگه: هشت سالشه، تپله، موهاش بوره، چشاش آبیه، یك شلوار كوتاه هم پاشه. یارو افسره تو میكروفون میگه: به كلیه واحدها، برادرا توجه كنن، یه تیكه گم شده ...
ملت به آمریکا پشت می کنن.. قزوینی ها میرن اقامت دایم آمریکا می گیرن

SMS هاي بامزه

به ما که ميرسه : کتاب ها عوض ميشه! کنکور مفهومي ميشه! بنزين سهميه بندي ميشه! مبارزه با بد حجابي شروع ميشه! جمع آوري ارازل و اوباش شروع ميشه! تخم مرغ گرون ميشه! قيمت خونه سر به فلک مي کشه! فقط کم مونده آب آبشار رو به بالا بره!!! آخه ما چه گناهي کرديم؟ ها؟ مگه ما دل نداريم؟ مگه ما عشق و حال نميخوايم؟ همه خودشون ته گند کارين به ما که ميرسه ميگن بده! آخ از طرف جمعي از فرزندان متولد سال هاي.دهه 60
بچه بوديم دخترا عاشق عروسک بودن و پسرا عاشق مرداي قوي.... بزرگ شديم دخترا عاشق مرداي قوي شدن و پسرا عاشق عروسک.
خيار و هلو و سيب جلوي شماست. بين اين 3 ميوه کدام را انتخاب مي کنيد؟ (تمرکز کنيد و جواب را در ذهن خود نگه داريد. حال ويژگيهاي شخصيّت خود را مطابق جوابتان در بايين صفحه بيابيد.) . . . جواب: اگر هلو را انتخاب کرديد مشخص مي شود شما فردي هستيد که هلو دوست دارد! اگر سيب را انتخاب کرديد مشخص مي شود شما فردي هستيد که سيب دوست دارد! اگر خيار را انتخاب کرديد مشخص مي شود شما فردي هستيد که خيار دوست داري .
یه روز یه ترکه با خانوادش میره پارک لاله و یه گوشه حوض وسط پارک وسایلشو پهن میکنه بعد یه دفه پسرش بهش میگه بابا چایی برام میریزی؟ همون موقع یه لره با نامزدش میان از اونجا رد میشن ، بعد دیگه ترکه به بچش چایی میده و همین دیگه خلاصه خیلی بهشون خوش گذشت.... شماهم برین خوش میگذره.
معادله خيلي جالب: سن خودت رو ضرب در 4 کن.با 14 جمع کن.حالا تقسيم بر 3 کن. و ازش فاکتوريل بگير. عدد به دست اومده رو در اندازه قد خودت ضرب کن بعد اينکه نتيجه رو به دست آوردي.براي اسگول بعدي بفرست .
اگه ده تا گل گرفتي دستت و رفتي جلوي آينه 11 تا گل قشنگ ديدي اصلا تعجب نکن اين نشون ميده هم کوري هم خنگي و هم دچار توهم شدي .
آيا ميدانستيد که: امکان ندارد بتوانيد با چشم باز عطسه کنيد؟ آيا ميدانستيد که: امکان ندارد بتوانيد آرنج خود را ليس بزنيد؟ آيا ميدانستيد که: 80 درصد افرادي که اين مطلب را ميخوانند سعي مي کنند آرنجشان را ليس بزنند؟
میدونی اگر توی یک جیبت 80.000 تومان و توی یک جیبت یه چک پول باشه چه اتفاقی میفته؟ بابات داد میزنه ! پدر سوخته! چرا شلوار منو پوشیدی ؟!
بهترين، زيباترين، مهربون ترين، خوش تيپ ترين، دوست داشتني ترين، با شخصيت ترين دوستي که داري: منم .
می خوام تمام وجودمو برات سند کنم....ها ها هاویروس داشتالان می میری ....!
سرتو بذار رو شونه هام خوابت بگيره جاخالي ميدم بخوري زمين حالت بگيره.

SMS هاي عاشقانه
ديشب فرشته اي فرستادم تا از تو مواظبت كند اما وقتي رسيد تو خواب بودي زود برگشت و گفت هيچ فرشته اي نمي تواند مواظب فرشته اي ديگر باشد
من به دو چيز عشق مي ورزم يكي تو و ديگري وجودت و به دو چيز اعتقاد دارم يكي خدا و ديگري تو . من در اين دنيا دو چيز ميخواهم يكي تو و ديگري خوشبختي تو .من اين دنيا را براي دو چي ميخواهم يكي تو و ديگري با تو.
دوستت دارم قد يه بشكه بنزين، خاطرخواتم قد يه پمپ بنزين، روز تولد تو بهترينم، هديه بهت ميدم يه كارت بنزين .
اگه ديدی تو آسمون هيچ ستاره ای نيست ناراحت نشو خودم حاضرم تا صبح برات چشمک بزنم تا بشم تک ستاره ی دلت
فرياد من سكوت كردن است... ابراز عشق من قهر كردن است... شادي من گريه كردن است .
اگه من و تو دوتا برگ باشيم، هنگام خزان من زودتر از تو ميشکنم تا زماني که مي‌افتي در آغوشم بگيرمت
خنده بر لب مي زنم تا كس نداند حال من ورنه اين دنيا كه ما ديديم خنديدن نداشت.
از خدا پرسیدم چی دوست داری؟ گفت : سخاوت . دیوانه گفت: حماقت . غم گفت: ملامت . کوه گفت: صلابت . معشوق گفت : نگاهت . فدای تو که گفتی : رفاقت.
من نشاني از تو ندارم اما نشاني ام را براي تو مي نويسم: درعصرهاي انتظار،به حوالي بي کسي قدم بگذار! خيابان غربت را پيدا کن و وارد کوچه پس کوچه هاي تنهايي شو! کلبه ي غريبي ام را پيدا کن، کناربيد مجنون خزان زده و کنارمرداب آرزوهاي رنگي ام! درکلبه را باز کن و به سراغ بغض خيس پنجره برو! حرير غمش را کنار بزن! مرا مي يابي
راز تو اسير توست، فقط تا لحظه اي که آن را بر زبان نياوري و فاش نسازي. اما به محض اين که رازت را فاش کني، از آن پس تو اسير آن مي شوي
نمي خوام بگم قدر 1 دنيا دوست دارم چون دنيا 1روز تموم مي شه نمي خوام بگم سياهي چشات مثل شب پر ستاره است چون شب هم بالاخره تموم مي شه نمي خوام بگم دوست دارم چون دوست ندارم بلكه عاشقتم
ای کاش می دانستی دل تخته سیاه نیست وقتی که می آیی اسمت را روی اون بنویسی و هر وقت دلت خواست بری اسمت رو از روش پاک کنی...
عشق مثل یک تیر است که درست می خوره وسط قلب آدم نه میتونی درش بیاری نه میتونی بزاری بمونه اگه درش بیاری می میری اگه بزاری بمونه بازم می میری ، پس آخرش جون تو می گیره
عشق ویزای ورود به دل است عشق شادیست ، عشق آزادیست ، عشق آغاز آدمیزادیست
من که شب بودم و شب هستم و شب خواهم ماند به امیدی که تو فانوس شب من باشی
نور دلیل تاریکی بود و سکوت دلیل خلوت ، تنها عشق بی دلیل بود که تو دلیل آن شدی
فکر می کردیم عاشقی هم بچگیست........اما حیف این تازه اول یک زندگیست
زندگی سر گذشت در گذشت آرزوهاست
محبت تنها هديه ای است که احتياج به بسته بندی ندارد
براي خوشبخت زیستن باید موقعیت های مناسب ایجاد كنیم نه اینكه در انتظار آن باشیم.

آنقدر خوب و قشنگی که به هنگام وداع
حیفم آید بسپرمت دست خدا


بنام آنكه اشك را آفريد تا سرزمين وداع آتش نگيرد

پسرها:۱- با ماشين ميرن به بانک، پارک ميکنن، ميرن دم دستگاه عابر بانک.۲- کارت رو داخل دستگاه ميذارن.۳- کد رمز رو ميزنن، مبلغ درخواستی رو وارد ميکنن.۴- پول و کارت رو ميگيرن و ميرن.دخترها:۱- با ماشين ميرن دم بانک.۲- در آينه آرايششون رو چک ميکنن.۳- به خودشون عطر ميزنن.۴- احتمالاً موهاشون رو هم چک ميکنن.۵- در پارک کردن ماشين مشکل پيدا ميکنن.۶- در پارک کردن ماشين خيلی مشکل پيدا ميکنن.۷- بلاخره ماشين رو پارک ميکنن.۸- توی کيفشون دنبال کارتشون ميگردن.۹- کارت رو داخل دستگاه ميذارن، کارت توسط ماشين پذيرفته نميشه.۱۰- کارت تلفن رو ميندازن توی کيفشون.۱۱- دنبال کارت عابربانکشون ميگردن.۱۲- کارت رو وارد دستگاه ميکنن.۱۳- توی کيفشون دنبال تيکه کاغذی که کد رمز رو روش ياداشت کردن ميگردن.۱۴- کد رمز رو وارد ميکنن.۱۵- ۲دقيقه قسمت راهنمای دستگاه رو ميخونن۱۶- کنسل ميکنن.۱۷- دوباره کد رمز رو ميزنن.۱۸- کنسل ميکنن.۱۹- دوست پسرشون رو صدا ميزنن که کد صحيح رو براشون وارد کنه.۲۰- مبلغ درخواستی رو ميزنن.۲۱- دستگاه ارور (خطا) ميده.۲۲- مبلغ بيشتری رو درخواست ميکنن.۲۳- دستگاه ارور (خطا) ميده.۲۴- بيشترين مبلغ ممکن در خواست ميکنن.۲۵- انگشتاشون رو برای شانس رو هم ميذارن.۲۶- پول رو ميگيرن.۲۷- برميگردن به ماشين.۲۸- آرايششون رو توی آينه عقب چک ميکنن.۲۹- توی کيفشون دنبال سويچ ماشين ميگردن.۳۰- استارت ميزنن.۳۱- پنجاه متر ميرن جلو.۳۲- ماشين رو نگه ميدارن.۳۳- دوباره برميگردن جلوی بانک.۳۴- از ماشين پياده ميشن.۳۵- کارتشون رو از دستگاه عابر بانک بر ميدارن. (حواس نمی‌ذار برای آدم)۳۶- سوار ماشين ميشن.۳۷- کارت رو پرت ميکنن روی صندلی کنار راننده.۳۸- آرايششون رو توی آينه چک ميکنن.۳۹- احتمالاً يه نگاهی هم به موهاشون ميندازن.۴۰- مندازن توی خيابون اشتباه.۴۱- برميگردن.۴۲- ميندازن توی خيابون درست.۴۳- پنج کيلومتر ميرن جلو.۴۴- ترمز دستی رو آزاد ميکنن )ميگم چرا انقدر يواش ميره)

نظر يادتون نره


لینک ثابت نوشته شده در جمعه بیست و سوم شهریور 1386ساعت4:9 قبل از ظهر توسطمحسن
GetBC(17);
60 نظر

جكهاي جديد

به نام عشق
به نام خدا خالق انسان، به نام انسان خالق غم ها، به نام غم ها بوجود آورنده ي اشكها، به نام اشک تسکين دهنده ي قلبها، به نام قلبها ايجادگر عشق و به نام عشق زيباترين خطاي انسان

سلام به همه ي دوستان گرامي و همراهان خوب وبلاگ جك برتر
من حدود دو ماه نبودم و الان برگشتم تا با جكهاي زيبا و خنده آور دل شما سروران گرامي را شاد كنم.
پس با ما همراه باشيد و با نظرهاي خوبتون ما را دلگرم كنيد.
سعي كنيد انتقادات و پيشنهادات خودتون رو در بخش نظرات براي بهتر شدن اين وبلاگ بنويسيد
و اين هم جديد ترين و بهترين جكها و اس ام اس ها تقديم به شما
یکی از مشکلات جدید که چندیس آمار تصادفات را در ایران بالا برده نگاه مردم در هنگام رانندگی به عقربه بنزین است
ملت یه چشمشون به جادس یه چششون به اون عقربه که پایین میاد . . .
نفرین جدید : الهی سهمیه بنزینت نصف بشه
دعاهای جدید:
الهی بنزین بگیری،
بنزین به قبرت بباره،
التماس بنزین،
الهی دست به هرچی میزنی بنزین شه،
خدا بنزینت بده جوون!
خبر فوری : به دلیل سهمیه بندی بنزین و خانه نشین شدن مردان-جمعیت ایران
تا 9 ماه آینده 10 برابر خواهد شد (سازمان آمار و جمعیت)
نمکيه به دختره شماره ميده. دختره مگه از کي تا حالا؟ نمکيه مگه از وقتي ايرانسل اومده
روش تنظیم خانواده در رشت : قفل کردن درب خانه از پشت.!!!
می دونی فرق تو با یانگوم چیه؟
یانگوم جواهری در قصر ولی تو یه قصر جواهری
حامد کرزای در مراسم استقبال از احمدی نژاد:
ها، چارشنبه، تو بسیار نیرنگ باز هستی!
چگونه خود را بر جای یک ایرانی جا زده ای؟!؟
از لره می‌پرسن: وقتی امام زمان بیاد چی میشه؟
بنده خدا میگه: همه چیز خوب میشه، همه نمازخون میشن،
همه مهربون میشن،
همه پولدار میشن،
میشه مثل زمان شاه
تركه رو داشتن ميبردن اتاق عمل، ازش ميپرسن: همراه داري؟ ميگه: آره، خاموشش كردم!!!
ترکه زنگ ميزنه پيتزا سفارش ميده، مسئول سفارش ميگه: به نام؟ ترکه ميگه: خدا
تركه سوار آسانسور ميشه، ميبينه نوشته‌: ظرفيت 12 نفر. باخودش ميگه: عجب بدبختيه‌ها! حالا 11 نفر ديگه از كجا بيارم؟
يه روز تركه ميره ماهي بگيره تور رو مي اندازه تو دريا هرچي مي كشه درنميايد ميره زيره آب مي بينه ماهي ها تور را بستن دارن واليبال بازي مي كنند
تا حالا قورباغه پرس شده ديدي؟
.
.
.
اگه نديدي يه نگاه به كارت مليت بنداز
میدونین کره ایها اسم بچشون رو چجوری انتخاب میکنن؟ از بلندی یه ظرف میندازن پایین صدای همونو میذارن اسم بچشون مثل: دنگ دینگ دونگ یا دونگ دینگ دانگ
به تركه ميگن: نظرت درباره بند گردني موبايل چيه؟! ميگه :خوبه, فقط موقع شارژ گوشي يه 2 ساعتي ادم از كار و زندگي ميندازه
به ترکه می گن بچه کجایی؟می گه : بچه تهران .می گن: کجای تهران؟ می گه:کیلومتر 700 جاده تهران_ اردبیل
كشتي در حال غرق شدن بود . ناخدا فرمان خروج از كشتي را صادر كرد . مردها براي خروج هجوم آورده بودند. ناخدا مانع خروج مردها شد و گفت: خجالت بكشيد حق تقدم با زنان است . زنان بسيار خوشحال شدند و ضمن تشكر از ناخدا به خاطر رعايت حق خانم ها يكي يكي از كشتي خارج شدند... پنج دقيقه بعد ناخدا گفت : آقايان بفرمائيد پياده شويد كوسه ها به اندازه كافي سير شدند .
سه تا ديوانه هم اتاقي بودن - يك روز خبر آوردن كه دوتاشون بالا پايين مي پرن و ميگن كه ما سيب زميني هستيم و داريم تو روغن سرخ ميشيم و سومي ساكت نشسته ! رييس بيمارستان هم طبق معمول رفت كه اين ديوونه رو مرخص كنه. پرسيد تو چرا با دوستات نيستي ؟ اون هم گفت : آخه من كف ماهيتابه چسبيدم .
مرغه با خروسه ميره در مغازه و ميگه دوتا تخم مرغ بدين مغازه دار ميگه شما واسه چي خودت تخم نميزاري مرغه ميگه چون ما هنوز تو دوران عقديم
يه قزوينيه توي صف آخر نماز جمعه بوده، تو سجده آخر، يه كم زودتر از بقيه بلند ميشه، يه دفعه با هيجان ميگه: خدايا، به خاطر اين دو ركعت نماز، من مستحق اينه همه نعمت نيستم
ترکه میگن عرق خوری رو از کجا شروع کردی میگه از زیر بغل زنم
گوسفنده نخ میخوره تسبیح میده بیرون
ترکه خواب می بینه داره پلی استیشن بازی می کنه زنشو می کشه میره مرحله ی بعد - از خواب می پره می بینه زنش نشسته جلوش می گه اه سیو (save) نكردم.
لره با خوشحالی به دوستش میگه بالاخره این جدول بعد از 2 سال حلش کردم. دوستش میگه زیاد نیست 2 سال؟ میگه نه روش نوشته بود 7 تا 10 سال
دختره ميره پيش آخونده ميگه حاج آقا من اگه دوست پسرم رو بوس كنم چي ميشه؟ يارو ميگه ميري جهنم! دختره ميگه اگه شما رو ببوسم چي؟ آحونده ميگه : اي شيطون ميخواي بري بهشت؟
يه روز يه پيرمرده به پيرزنه ميگه جيگرت و بخورم پيرزنه ميگه خفه شو تو که دندون نداري
زن از سوسک مي ترسه ، سوسک از موش مي ترسه موش از گربه مي ترسه ، گربه از سگ مي ترسه سگ از مرد مي ترسه ، مرد هم از زن مي ترسه
قانون چهارم نیوتن:
عشق در پسر ها هرگز از بین نمی رود بلکه از دختری به دختر دیگر انتقال می یابد
روش‌های شیر دادن به فرزندان
مادر سوسوله : کامی بیا می‌می،
مادر جنوبی: حسون تعل پستون،
مادر لره: ممل بیو گیته بخر!
كاش در دنيا سه چيز وجود نداشت
غرور
عشق
دروغ
آنگاه كسي به خاطر غرورش به عشقش دروغ نمي گفت
زندگی مثل شطرنج هست :
اگر بازی نکنی میگن بلد نیستی ، اگر بد بازی کنی میبازی ، اما اگر خوب بازی کنی همه می خوان شکستت بدن
کاش قلبم درد تنهایی نداشت چهره ام هرگز پریشا نی نداشت کاش برگ های آخر تقویم عشق حرفی از یک روز بارانی نداشت کاش می شد راه سخت عشق را بی خطر پیمود و قربانی نداشت
عشق رو " اد" کن .. به احساسات قشنگت" پي ام" بده .. غم رو " دليت" کن براي غرور" آف" بزار بگو بشکن آخه دنيا دو روزه .. و خيانت رو"هک" کن ازانسانيت " کپي" بگير و " سندتوآل" کن با صداقت، وفا و معرفت هم "چت" کن از زيبا ترين خاطره هاي زندگيت" وب" بگير
عشق فراموش کردن نيست بلکه بخشيدن است . عشق گوش دادن نيست بلکه درک کردن است . عشق ديدن نيست بلکه احساس کردن است . عشق کنار کشيدن و جا زدن نيست بلکه صبر داشتن و ادامه دادن است
اگر فكر مي كني كسي دوستت نداره .... اگه فكر مي كني زشت هستي .... اگه فكر مي كني همه از تو متنفرن .... خوب حق داري
عاشقت خواهم ماند بي آنکه بداني دوستت خواهم داشت بي آنکه بگويم درد دل خواهم گفت بي هيچ گماني گوش خواهم داد بي هيچ سخني در آغوشت خواهم گريست بي آنکه حس کني در تو ذوب خواهم شد بي هيچ حراراتي اينگونه شايد احساسم نميرد
وقتی که صحبت از عشق میاد همه ما ذهنمون به یه عشق زمینی با جنس مخالف متمرکز میشه ولی اگه یه کم به خودمون و آرامش خودمون فکر کنیم میبینیم که میشه عاشق چیزای قشنگ دیگه هم شد
ما لحظه ها رو مي گذرونيم تا به خوشبختي برسيم ولي افسوس که خوشبختي همان لحظه هايي بود که گذرانديم
اگه يكي رو ديدي كه وقتي داري رد ميشي بر ميگرده نگات ميكنه، بدون براش مهمي اگه يكي رو ديدي كه وقتي داري مي افتي برميگرده با عجله مياد به سمتت، بدون براش عزيزياگه يكي رو ديدي كه وقتي داري مي خندي برميگرده نگات ميكنه، بدون براش قشنگياگه يكي رو ديدي كه وقتي داري گريه ميكني باهات اشك ميريزه، بدون دوستت دارهاگه يكي رو ديدي كه وقتي داري با يكي ديگه حرف ميزني تركت ميكنه، بدون عاشقته
فرق من و تو
گفتي عاشقمي، گفتم دوستت دارم
گفتي اگه يه روز نبينمت ميميرم، گفتم من فقط ناراحت ميشم
گفتي من بجز تو به كسي فكر نمي كنم، گفتم اتفاقا من به خيلي ها فكر مي كنم
گفتي تا ابد تو قلب مني، گفتم فعلا تو قلبم جا داري
گفتي اگه بري با يكي ديگه من خودمو مي كشم، گفتم اما اگه تو بري با يكي ديگه، من فقط دلم ميخواد طرف رو خفه كنم
گفتي... گفتم...
حالا فكر كردي فرق ما اين هاست؟ نه!
فرق ما اينه كه:
تو دروغ گفتي، من راستشو
اگه گفتی فرق روز پدر با روز مادر چیه؟ .......
روز مادر طلافروشی ها شلوغ می شه
و روز پدر جوراب فروشی ها!
حالا اگه گفتی شباهت روز مادر با روز پدر چیه؟ ......
اینه که هر دوی اینها از جیب بابا خریده می شه
عشق يعني فوتبال
اگه يه نفر وارد غشق دو نفر بشه، آفسايد ميشه
اگه يه نفر به ديگري توهين كنه، خطا ميشه، كارت زرد ميگيره
اگه يه نفر به ديگري خيانت كنه، كارت قرمز ميگيره، بايد از بازي بره بيرون
دو نيمه هم داره: يك نيمه پسره، يك نيمه دختره

هر چی فکر کردم دیدم هیچی بهتر از دوست داشتن نیست چون همیشه در دوست داشتن منطقی حاکم است که انسان براحتی به ارزش والائی میرسه.پس ارزو میکنم که دوست داشتنت زیبا و بی ریا باشد و همیشه بتونی دوست بداری

اگه یه روز لگد بهت زدن ناراحت نشو چون خیلی توپی
ميدوني فايده اين شلوار کوتاه که دخترا پاشون ميکنن چيه؟ اين آقايون يه ذره سر به زير ميشن.